Majk kamalduli remeteség

A közép-európai kamalduli remeteségek egyik legszebb és jelentõs részleteiben épen megmaradt barokk példájaként említhetõ kolostor cellaházait gazdag címer sorozat díszíti, parkosított belsõ része, romos temploma a hazai szerzetesi emlékek kiemelekedõ építészeti együttese.

A településen a középkorban a premontrei rend prépostsága állott, amelyet 1235-ben alapított a területen birtokos Csák nemzetség Szûz Mária tiszteletére. Kezdetei a régészeti feltárások szerint a XIII. század elejéig nyúlnak vissza. Háromhajós, félköríves szentélyû templomához két nyugati torony kapcsolódott, amirõl ugyancsak régészeti adataink vannak. Középkori „hiteleshelyi” tevékenységére pedig okleveles anyag utal. 1541 után a szerzetesek elmenekültek, a környék is elnéptelenedett a török harcok következtében.

A török után többszöri birtokos cserét követõen Eszterházy József országbíró szerezte meg a területet és az õ jelentõs anyagi támogatásával alapította meg a remeteséget Radossányi László 1733-ban. Az itáliai eredetû kamalduli rend a szerzetességnek a remete ágát képviselte, kolostoraikban a szerzetesek külön cellákban, valójában kis házakban éltek, amelyhez külön kert is csatlakozott. A rend életének megfelelõ épületegyüttest Franz Anton Pilgram bécsi építész tervezte, és 1734-tõl 1761-ig õ is felügyelte a munkákat.

A templom építése 1770-ben fejezõdött be és a közelben egy kápolnát is emeltek, a celli Szûz Mária kápolnát. Az építkezések alig fejezõdtek be, amikor II. József feloszlatta a rendet. A rendtagok jórészt közeli falvak templomaihoz kerültek, a kolostor ingóságait elárverezték vagy elhordták. Az épületegyüttes hosszú ideig lakatlanul állt, templomát, a torony kivételével elbontották, mert annak köveit az oroszlányi evangélikus templomhoz használták fel.

Egy ideig posztógyártásra használták az épületeket, majd a XIX. század második felében az Esterházy család kastéllyá alakítja a fõépületet, amely egészen 1945-ig birtokukban maradt. A mûemlékegyüttest több alkalommal is felújították, ma egy része múzeumként is látogatható. A közép-európai kamalduli remeteségek egyik legteljesebben megmaradt barokk példájaként említhetõ kolostor jelentõs része helyreállítva látogatható.Az ugyancsak megtrekinthetõ kastélyszárny épületeit még jelentõs mértékben restauráni kell.